රට රැකියා සිහින පෙන්වා සිදු කළ ජාවාරම – හිරු CIA විශේෂ අනාවරණයක් – Hiru News

𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 𝗡𝗢𝗪 : https://www.youtube.com/@HiruNewsOfficial
Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal.
𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗪 : https://www.hirunews.lk
රට රැකියා සිහින පෙන්වා සිදු කළ ජාවාරම – හිරු CIA විශේෂ අනාවරණයක් – Hiru News

#HiruNews #HiruTV #HiruSinhalaNews #HiruNewsDigital #HiruNewsLive #No1NewsChannel #HiruNewsSriLanka #HiruNewslk #TruthAtAllCosts #LKA #SriLanka #SriLankaNews

𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗨𝗦 𝗢𝗡
» Like us on Facebook : https://www.facebook.com/hirunews
» Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/hirunews
» Follow us on TikTok : https://www.tiktok.com/@hirunews
» Follow us on Twitter : https://twitter.com/hirunews
» Follow us on Threads : https://www.threads.net/@hirunews
» Follow us on WhatsApp Channel : https://hiru.lk/Ba3DvK

𝗛𝗶𝗿𝘂 𝗡𝗲𝘄𝘀 – 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵
» 𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗪 : https://www.hirunews.lk/english
» Like us on Facebook : https://www.facebook.com/hirunewsenglish
» Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/hirunews_english
» Follow us on Threads : https://www.threads.net/@hirunews_english
» Follow us on Twitter : https://twitter.com/HiruNewsEnglish

හිරු නිව්ස් Telegrame Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න
» Join Now : https://t.me/hirunewsofficial

Skills

Posted on

March 12, 2024

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *